زندگی سحابی

آخرین اتفاقات

به نام خدا

به نام خدای جهان آفرین خدای سحاب و زمان و زمین به نام خداوند کامپیوتر خداوند جاوا خدای داکر خداوند کدهای با کیفیت خدای رواداری