مجله اینترنتی دیدگاه

هفت رکن اصلی فرهنگ داده‌محوری
آموزش داده محوری

هفت رکن اصلی فرهنگ داده‌محوری

تعریف سادهٔ شرکت داده‌محور این است: شرکتی که سلسله‌ مراتب تلویحی ارزش‌های آن شرکت، اعضای آن را به سمت تصمیم‌گیری بر اساس داده‌، سوق می‌دهد.