از زمان شکل گیری اولین شرکت پرداخت (PSP) در کشور حدود دو دهه می‌گذرد. طی این مدت ۱۲ شرکت پرداخت، داده‌های متنوعی را از سمت پذیرندگان و دارندگان کارت دریافت و تحلیل کرده‌اند. بررسی صنعت پرداخت ایران نشان می‌دهد که تمامی این شرکت‌ها نسبت به شکل‌دهی تیم‌های هوش تجاری اقدام نموده و فراخور نیاز مدیران سازمان، داشبوردهای مدیریتی را در اختیار آنها قرار داده‌اند.

این تیم‌های هوش تجاری در حالی تحلیل‌های توصیفی (Descriptive) را به مدیران خود ارائه می‌کنند که جای خالی تحلیل‌های تشخیصی (Diagnostic) و پیشگویانه (Predictive) در این صنعت احساس می‌شود. حرکت به سمت این نوع تحلیل‌ها نیازمند بهره‌گیری از دانشمندان داده است تا تیم‌های علوم داده در شرکت‌های پرداخت شکل بگیرند.

آکادمی سحاب در رویداد سوم از سلسله رویدادهای داده محور به سنجش بلوغ داده محوری در صنعت پرداخت کشور پرداخته بود و در رویداد چهارم قصد دارد تا سطوح مختلف تحلیل داده را در صنعت پرداخت کشور با نگاهی فنی بررسی کند. در این رویداد متخصصان شرکت‌های پرداخت الکترونیک سداد و پرداخت نوین آرین در کنار متخصص علوم داده گروه مشاوران سحاب چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این صنعت را بررسی خواهند کرد.

محورهای رویداد:

  • کاربردهای هوش تجاری و هوش مصنوعی در صنعت پرداخت
  • بررسی جایگاه داده‌محوری در پرداخت الکترونیک سداد و پرداخت نوین آرین
  • تجربه موفق پیاده‌سازی پروژه‌های داده‌محور
  • نقش نهادهای ثالث در توسعه داده‌محوری صنعت پرداخت
  • چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت پرداخت در رویکرد داده‌محوری

دیدگاه شما