مدیریت محصول سازمانی

مسیر توسعه مدیران محصول سازمانی

این رویداد توسط آکادمی سحاب با هدف تبیین مسیر رشد و توسعه مدیران محصول سازمانی، برنامه ریزی و اجرا می شود. در این رویداد افتخار میزبانی از 3 متخصص را داریم که در کنار آن ها تلاش می کنیم، پاسخ سوال های