صنعت بانکداری

سنجش سطح بلوغ داده‌محوری در بانک‌های ایران

سلسله رویدادهای بانکداری داده محور  |  A series of data-driven banking (DDB) events ناصر حکیمی، فرهاد اینالویی و هشام فیلی در اولین رویداد با موضوع: سنجش سطح بلوغ داده محوری در بانک‌های ایران در این س