صنعت بانکداری

داده محوری و شناخت رفتار مشتریان بانک ها

در مدل های مدرن کسب و کار، مشتری محور اصلی توسعه کسب و کار است و همه چیز حول آن قرار می گیرد. بنابراین شناخت رفتار مشتریان و نیازمندی‌های آنان مهم ترین کاری است که کسب و کارها باید در توسعه محصولات، خ

سنجش سطح بلوغ داده‌محوری در بانک‌های ایران

سلسله رویدادهای بانکداری داده محور  |  A series of data-driven banking (DDB) events ناصر حکیمی، فرهاد اینالویی و هشام فیلی در اولین رویداد با موضوع: سنجش سطح بلوغ داده محوری در بانک‌های ایران در این س