مرداد 1399

Progmatic-Programmer

برنامه‌نویس عملگرا (Pragmatic Programmer)

مقدمه هرکسی که (هر چند کم) برنامه‌نویسی کرده باشد، به خوبی می‌داند که دانش برنامه‌نویسی به هیچ عنوان یادگیری نحو یک زبان برنامه‌نویسی نیست. این

I - Release It

کتاب Release it

خیلی از ما توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، درد یک فرایند استقرار طولانی و دلهره‌آور را چشیده‌ایم. ممکن است پس از به پایان رسیدن این فرایند سخت، با